Nawigacja

 • Aktualizacja danych

  Dane z programu Plan lekcji zostały zaktualizowane
 • Ogłoszenie – stypendia dla uczniów szczególnie zdolnych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowie

  Ogłoszenie – stypendia dla uczniów szczególnie zdolnych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowie

  Zapraszamy uczniów/uczennice odbywających kształcenie zawodowe lub ustawiczne (z wyłączeniem uczniów liceów ogólnokształcących) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie do ubiegania się o przyznanie stypendium dla uczniów szczególnie zdolnych w ramach projektu pn. „Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie II” nr RPMP.10.02.01-12-0020/19, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT.

   

  Stypendium dla uczniów szczególnie zdolnych przyznaje się na okres od 1 września 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku (10 miesięcy). Wysokość stypendium dla uczniów szczególnie zdolnych wynosi 250 zł miesięcznie brutto dla 1 ucznia, tj. 2 500 zł brutto w całym okresie przyznawania stypendium.

  W trakcie otrzymywania stypendium dla uczniów szczególnie zdolnych Stypendysta podlega opiece dydaktycznej nauczyciela, pedagoga szkolnego albo doradcy zawodowego zatrudnionego w Szkole.

  Obowiązkiem Stypendysty jest:

  1) zawrzeć umowę dotyczącą wypłaty stypendium dla uczniów szczególnie zdolnych oraz złożyć stosowne oświadczenia i zgody dotyczące udziału w Projekcie,

  2) samodzielnie uzyskać deklarację opiekuna dydaktycznego dotyczącą opieki dydaktycznej nad Stypendystą, której wzór stanowi załącznik nr 1 do Umowy i dostarczyć ją w terminie 14 dni od dnia przyznania stypendium dla uczniów szczególnie zdolnych do sekretariatu Szkoły,

  3) ustalić w konsultacji z opiekunem dydaktycznym, mierzalne i możliwe do osiągnięcia w czasie otrzymywania stypendium dla uczniów szczególnie zdolnych, trzy cele edukacyjne,

  4) posiadać przez cały okres otrzymywania stypendium dla uczniów szczególnie zdolnych opiekuna dydaktycznego,

  5) przedłożyć do sekretariatu Szkoły, w terminie do 15 czerwca roku, w którym otrzymuje stypendium dla uczniów szczególnie zdolnych sprawozdanie z realizacji celów edukacyjnych i sposobu wydatkowania stypendium dla uczniów szczególnie zdolnych, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Umowy,

  6) przeznaczenie stypendium dla uczniów szczególnie zdolnych na wydatki związane z celami edukacyjnymi Stypendysty, o których mowa w pkt 3.

   

  Termin przyjmowania zgłoszeń: 13 września – 21 września 2021 r. (w godzinach pracy Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie i Starostwa Powiatowego w Krakowie).

  O zachowaniu terminu decyduje data złożenia/wpływu dokumentów.

   

  Miejsce składania dokumentów:

  siedziba Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie – dokumenty należy składać bezpośrednio do Koordynatora szkolnego, Pani Ewy Gabryś,

  lub siedziba Starostwa Powiatowego w Krakowie - Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków, Dziennik Podawczy.

   

  Po wcześniejszym zgłoszeniu będzie istniała możliwość zapewnienia tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika dla uczniów i uczennic z niepełnosprawnościami chcących wziąć udział w rekrutacji.

   

  Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

  1. Wniosek o przyznanie stypendium dla uczniów szczególnie zdolnych ;
  2. Deklaracja - oświadczenie uczestnictwa w projekcie ;
  3. Klauzula informacyjna dla stażysty ;
  4. Oświadczenie uczestnika projektu ;
  5. Zgoda na udział w zajęciach ;
  6. Zakres danych uczestnika projektu (UWAGA: dokument wymagany po opublikowaniu listy rankingowej, wyłącznie od uczniów, którzy zostali zrekrutowani do przyznania stypendium dla uczniów szczególnie zdolnych) ;
  7. Zgoda na utrwalenie i  rozpowszechnienie wizerunku (UWAGA: dokument wymagany po opublikowaniu listy rankingowej, wyłącznie od uczniów, którzy zostali zrekrutowani do przyznania stypendium dla uczniów szczególnie zdolnych) ,
  8. Oświadczenie na potrzeby PIT (UWAGA: dokument wymagany po opublikowaniu listy rankingowej, wyłącznie od uczniów, którzy zostali zrekrutowani do przyznania stypendium dla uczniów szczególnie zdolnych) ).

  PLIKI DO POBRANIA

   

  Pozostałe dokumenty:

  1. Wzór umowy stypendialnej 
  2. Załączniki do umowy stypendialnej:
   1. Załącznik nr 1 – Deklaracja opiekuna dydaktycznego dotycząca opieki dydaktycznej nad Stypendystą ;
   2. Załącznik nr 2 – Wzór sprawozdania z realizacji celów edukacyjnych i sposobu wydatkowania stypendium dla uczniów szczególnie zdolnych ;
   3. Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna dla Stypendysty ;

   

  Szczegółowe zasady dotyczące rekrutacji zostały określone w dokumentach:

  1. Uchwała Nr 178/2021 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej ds. stypendium dla uczniów szczególnie zdolnych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowie oraz ustalenia regulaminu jej pracy w ramach projektu nr RPMP.10.02.01-12-0020/19 „Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie II” realizowanego przez Powiat Krakowski ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z późn. zm.  (https://bip.malopolska.pl/spkrakow,a,1943596,uchwala-nr-1782021-zarzadu-powiatu-w-krakowie-z-dnia-20-maja-2021-r-w-sprawie-powolania-komisji-styp.html);   

  Uchwała Nr XXX/343/2021 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/241/2020 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektów realizowanych przez Powiat Krakowski ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/legalact/2021/2531/).

 • ZSP w Giebułtowie na czwartym Festiwalu Nietoperzy

  ZSP w Giebułtowie na czwartym Festiwalu Nietoperzy

  W piątek, 10 września 2021 r., grupa uczniów z klasy 4TH i 4TE uczestniczyła w Konferencji Naukowej oraz sesji terenowej, która była  połączona ze zwiedzaniem Jaskini Nietoperzowej.

  W programie konferencji znalazły się wykłady ekspertów, dyskusja i podsumowanie.

  Wystąpili: dr inż. Jakub Baran, mgr inż. Piotr Dmytrowski, dr Michał Wojenka, dr inż. Paulina Lewińska, dr inż. Michał Krobicki.

  Dyskusję rozpoczęła Pani Dyrektor ZSP w Giebułtowie, mgr Teresa Sieradzka.

  Po zakończonej sesji terenowej odbyło się spotkanie integracyjne. GALERIA

  Opiekunem grupy uczniów była wychowawczyni klasy 4TH, Pani Agnieszka Kopijka.

 • Godziny pracy lekarzy w Centrum Medycznym Szyce ul. Plac Wspólnoty 2

  Godziny pracy lekarzy w Centrum Medycznym Szyce ul. Plac Wspólnoty 2

  Młodzież naszej szkoły może korzystać z opieki lekarzy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 18:00 po godzinie 18ej z opieki nocnej oraz w sobotę i niedzielę uczniowie mogą korzystać z gabinetu znajdującego się w przychodni w Skale, ul. Słomnicka 69. W nagłych wypadkach - najbliższy SOR.

  Opieka pielęgniarska dla młodzieży naszej szkoły sprawowana jest: od poniedziałku do piątku w godzinach pracy lekarzy w Centrum Medycznym w Szycach ul. Plac Wspólnoty 2.

  Poradnia stomatologiczna - Szyce ul. Plac Wspólnoty 2

  Wizyty w poradni stomatologicznej umawiane są telefonicznie nr. telefonu 12-419-17-97

 • Narodowy Spis Powszechny

 • Składanie wniosków o wydanie dyplomu

  Składanie wniosków o wydanie dyplomu

  Wydawanie dyplomów zawodowych i suplementów do dyplomów PP 2019

  Formuła 2019

  Link:http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20200813122925511

  Wydawanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i suplementów do dyplomów PP 2017

  Formuła 2017

  Link:http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20200813122858605

 • Poszukujemy nauczyciela biologii

  Poszukujemy nauczyciela biologii

  Pilnie poszukujemy nauczyciela biologii do pracy w technikum dla młodzieży i w LO dla dorosłych

 • Odbiór dyplomów i świadectw egzaminu zawodowego w sekretariacie szkoły od 7.09.2021r.

  Odbiór dyplomów i świadectw egzaminu zawodowego w sekretariacie szkoły od 7.09.2021r.

  Istnieje możliwość sprawdzenia wyników egzaminów zawodowych w sesji czerwiec - lipiec 2021 poprzez portal zdającego SIOEPKZ od 31.08.2021r. od godz. 10.00. Należy użyć kodu aktywacyjnego.Link do portalu zdającego  https://portalzdajacego.epkz.cke.edu.pl/Account/Login

 • Ogłoszenie – studia podyplomowe

  Ogłoszenie – studia podyplomowe

  Zapraszamy nauczycieli  Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie do udziału w rekrutacji na studia podyplomowe organizowanych w ramach projektu pn. „Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie II” nr RPMP.10.02.01-12-0020/19, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT.

  Termin przyjmowania zgłoszeń: 23 - 31.08.2021r.

  DOKUMENTY DO POBRANIA

  Miejsce składania dokumentów:

  siedziba Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie – dokumenty należy składać bezpośrednio do Koordynatora szkolnego, Pani Ewy Gabryś

 • Wakacyjne półkolonie dla uczniów szkół średnich

 • Informacja dla kandydatów do liceum sportowego

  Informacja dla kandydatów do liceum sportowego

  Informujemy że wszystkie osoby uczestniczące w próbie sprawnościowej uzyskały pozytywne wyniki - spełniając warunki przyjęcia do Liceum sportowego

 • Ogłoszenie - rekrutacja na staże zawodowe

  Ogłoszenie - rekrutacja na staże zawodowe

   

  Zapraszamy uczniów/uczennice Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie do udziału w rekrutacji do staży zawodowych organizowanych w ramach projektu pn. „Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie II” nr RPMP.10.02.01-12-0020/19, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT. Staże w wymiarze 150 godzin odbywać się będą w lipcu i sierpniu 2021 roku. Uczeń po zakończeniu stażu zawodowego ma możliwość ubiegania się o stypendium stażowe w kwocie 1800,00 zł brutto oraz o zwrot kosztów dojazdów na staż zawodowy zgodnie z zapisami Umowy o staż.

   

  Termin przyjmowania zgłoszeń: 10 - 17.06.2021r.

  Miejsce składania dokumentów:

  siedziba Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie – dokumenty należy składać bezpośrednio do Koordynatora szkolnego, Pani Ewy Gabryś,

  lub siedziba Starostwa Powiatowego w Krakowie - Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków, Dziennik Podawczy.

   

  Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

  1. Wniosek rekrutacyjny do odbycia stażu 
  2. Deklaracja - oświadczenie uczestnictwa w projekcie 
  3. Klauzula informacyjna dla stażysty 
  4. Oświadczenie uczestnika projektu 
  5. Zgoda na udział w zajęciach 
  6. Zakres danych uczestnika projektu (UWAGA: dokument wymagany po opublikowaniu listy rankingowej, wyłącznie od uczniów, którzy zostali zrekrutowani do udziału w stażu zawodowym) –
  7. Zgoda na utrwalenie i  rozpowszechnienie wizerunku (UWAGA: dokument wymagany po opublikowaniu listy rankingowej, wyłącznie od uczniów, którzy zostali zrekrutowani do udziału w stażu zawodowym) 

  linki do dokumentów

   

  Pozostałe dokumenty:

  1. Karta oceny wniosku rekrutacyjnego do odbycia stażu
  1. Wzór umowy o staż  
  2. Załączniki do umowy o staż:
   1. Załącznik nr 1 – Wzór wniosku o przyznanie stypendium stażowego 
   2. Załącznik nr 2 – Wzór dziennika stażu
   3. Załącznik nr 3 – Wzór Karty czasu odbywania stażu
   4. Załącznik nr 4 – Wzór certyfikatu odbycia stażu 
   5. Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia o poniesionych kosztach dojazdu na staż 
   6. Załącznik nr 6 – Wzór oświadczenia przewoźnika o cenie biletu
   7. Załącznik nr 7 – Klauzula informacyjna dla stażysty 

  linki do dokumentów

   

  Szczegółowe zasady dotyczące rekrutacji zostały określone w dokumentach:

  1. Uchwała Nr 177/2021 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej ds. stypendium stażowego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowie oraz ustalenia regulaminu jej pracy w ramach projektu nr RPMP.10.02.01-12-0020/19 „Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie II” realizowanego przez Powiat Krakowski ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (https://bip.malopolska.pl/spkrakow,a,1943587,uchwala-nr-1772021-zarzadu-powiatu-w-krakowie-z-dnia-20-maja-2021-r-w-sprawie-powolania-komisji-styp.html);
  2. Uchwała Nr XXX/343/2021 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/241/2020 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektów realizowanych przez Powiat Krakowski ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/legalact/2021/2531/).

   

 • Harmonogram egzaminów zawodowych oraz potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

  Harmonogram egzaminów zawodowych oraz potwierdzających kwalifikacje w zawodzie
 • Rejestracja na szczepienia dla osób, które ukończyły 16. rok życia

  Rejestracja na szczepienia dla osób, które ukończyły 16. rok życia

  W poniedziałek, 17 maja br. została otwarta rejestracja na szczepienia dla osób, które ukończyły 16. rok życia. Młodzież z rocznika 2005, która 16 lat skończy w nadchodzących tygodniach, otrzyma e-skierowanie w momencie ukończenia 16. roku życia. Dla tych osób e-skierowania będą wystawiane raz w tygodniu, w poniedziałki.

  16- i 17-latkowie przed przystąpieniem do szczepienia muszą wypełnić formularz – Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19. Można zrobić to w domu. Dzięki wcześniej uzupełnionemu i podpisanemu formularzowi oraz zgodzie rodzic nie będzie musiał był obecny podczas szczepienia.

  Ważne! Kwestionariusz wypełnia zarówno osoba szczepiona, jak i rodzic lub opiekun prawny nastolatka. 

  Więcej informacji o rejestracji na szczepienia dla 16- i 17-latków można znaleźć w komunikacie na stronie MEiN https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/ruszaja-szczepienia-dla-nastolatkow--rozpoczela-sie-rejestracja-mlodziezy-w-wieku-16-i-17-lat.

 • Harmonogram powrotu uczniów do nauki stacjonarnej

  Harmonogram powrotu uczniów do nauki stacjonarnej
 • „CYBERspotkania – książka to przyszłość!”

  „CYBERspotkania – książka to przyszłość!”

  W roku 2021 obchodzimy stulecie urodzin Stanisława Lema – światowej sławy klasyka literatury science fiction (tłumaczeń dokonano na blisko 50 języków). PLAKAT

  Gminna Biblioteka Publiczna w Wielkiej Wsi od maja do grudnia br. realizuje zadanie „CYBERspotkania – książka to przyszłość!”, którego patronem jest właśnie Stanisław Lem.

  W odpowiedzi na aktualne potrzeby, wyzwania i trendy planowane wydarzenia literacko-kulturalne będą odbywały się w formule on-line na żywo.
  Patronem projektu „CYBERspotkania…” jest Stanisław Lem, którego futurystyczna twórczość doskonale wpisuje się w błyskawicznie ulegającą zmianie rzeczywistość przenoszącą się w świat wirtualny. Celem działań będzie ukazanie książki jako wciąż aktualnego źródła inspiracji, wiedzy i rozrywki.

  Dla dzieci i młodzieży szkolnej zorganizowane zostaną liczne spotkania autorskie z pisarzami, spotkanie podróżnicze, warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci z pisarzem i ilustratorem, wykład biblioterapeutyczny dla dorosłych przeprowadzony przez wykładowcę akademickiego zajmującego się biblioterapią oraz terapeutyczną funkcją książki, spotkania wykładowe dotyczące twórczości Lema i powieści z nurtu SF przygotowane dla różnych grup wiekowych odbiorców, spotkanie teoretyczno-warsztatowe o wartościowych komiksach.

  Każdy (bez względu na wiek) będzie mógł wziąć udział w galaktycznym konkursie kreatywnym!
  Szczegóły wkrótce.

  W działania włączymy szereg instytucji (w tym szkoły) z terenu gminy Wielka Wieś.

  Wśród zaproszonych gości znajdują się:

  06 maja – dr Piotr Paziński (godz.11:00)
  12 maja – Tomasz Samojlik (godz.11:00)
  21 maja – Katarzyna Ryrych (godz.11:00)
  09 czerwca – Artur Wabik (godz.11:00)
  16 czerwca – Tanya Valko (godz.18:00)
  19 lipca – Podróżovanie (godz.18:00)
  11 sierpnia – Piotr Paziński (godz.18:00)
  15 września – Piotr Paziński (godz.11:00)
  29 września – dr Wanda Matras (godz.18:00)
  06 października – Barbara Gawryluk (godz.11:00)
  13 października – Justyna Bednarek (godz.11:00)
  17 listopada – Małgorzata i Michał Kuźmińscy (godz.18:00)

   

  Linki do spotkań prowadzonych na żywo przez kanał You Tube biblioteki znajdować się będą na naszej stronie internetowej: www.gbpwielka-wies.pl

  Plakat

   

  Zapraszamy do udziału!

  Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 • Absolwenci Technikum Eksploatacji Portów i Terminali oraz Technikum Hotelarstwa otrzymali świadectwa ukończenia szkoły

  30 kwietnia to dzień w którym absolwenci Technikum Eksploatacji Portów i Terminali oraz Technikum Hotelarstwa otrzymali świadectwa ukończenia szkoły. Z ogromną radością informujemy, że nasza najlepsza absolwentka Svitlana Kryvychun otrzymała nagrodę Starosty Powiatu Krakowskiego. W imieniu Starosty nagrodę wręczyła wicedyrektor Małgorzata Kamińska.

 • Zapraszamy siatkarki i siatkarzy do klasy sportowej w Liceum w Giebułtowie

 • Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś pan Grzegorz Twardy zaprasza mieszkańców oraz absolwentów szkół podstawowych z terenu gminy do naszej szkoły.

 • Ważne telefony i linki

  Ważne telefony i linki

  Ważne telefony i linki - kliknij TU

  Nasza Szkoła ściśle współpracuje z:

  Specjalistyczną  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Powiatu Krakowskiego. ul. Fatimska 41a, 31-831 Kraków tel. 12 422 27 12. sekretariat.krakow@sppppk.pl

  Poradnia jest instytucją oświatową udzielającą specjalistycznej pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej dzieciom i młodzieży, ich rodzicom                   i opiekunom, nauczycielom i wychowawcom. Korzystanie z jej usług jest dobrowolne       i bezpłatne. Ustalanie terminów badań w Poradni odbywa się poprzez telefoniczną rejestrację. Szczegółowe informacje na temat oferty poradni, zespołu orzekającego, a także formularze niezbędne do ubiegania się o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz nauczania indywidualnego dostępne są na stronie internetowej Poradni: Strona Główna - SPECJALISTYCZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA POWIATU KRAKOWSKIEGO (sppppk.pl)

   

   

strona:

Kontakt

 • Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie
  Osiedle Szkolne 8
  32-085 Giebułtów
 • 12 419-20-19, 419-70-18