Nawigacja

 • Wakacyjne półkolonie dla uczniów szkół średnich

 • Informacja dla kandydatów do liceum sportowego

  Informacja dla kandydatów do liceum sportowego

  Informujemy że wszystkie osoby uczestniczące w próbie sprawnościowej uzyskały pozytywne wyniki - spełniając warunki przyjęcia do Liceum sportowego

 • Ogłoszenie - rekrutacja na staże zawodowe

  Ogłoszenie - rekrutacja na staże zawodowe

   

  Zapraszamy uczniów/uczennice Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie do udziału w rekrutacji do staży zawodowych organizowanych w ramach projektu pn. „Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie II” nr RPMP.10.02.01-12-0020/19, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT. Staże w wymiarze 150 godzin odbywać się będą w lipcu i sierpniu 2021 roku. Uczeń po zakończeniu stażu zawodowego ma możliwość ubiegania się o stypendium stażowe w kwocie 1800,00 zł brutto oraz o zwrot kosztów dojazdów na staż zawodowy zgodnie z zapisami Umowy o staż.

   

  Termin przyjmowania zgłoszeń: 10 - 17.06.2021r.

  Miejsce składania dokumentów:

  siedziba Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie – dokumenty należy składać bezpośrednio do Koordynatora szkolnego, Pani Ewy Gabryś,

  lub siedziba Starostwa Powiatowego w Krakowie - Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków, Dziennik Podawczy.

   

  Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

  1. Wniosek rekrutacyjny do odbycia stażu 
  2. Deklaracja - oświadczenie uczestnictwa w projekcie 
  3. Klauzula informacyjna dla stażysty 
  4. Oświadczenie uczestnika projektu 
  5. Zgoda na udział w zajęciach 
  6. Zakres danych uczestnika projektu (UWAGA: dokument wymagany po opublikowaniu listy rankingowej, wyłącznie od uczniów, którzy zostali zrekrutowani do udziału w stażu zawodowym) –
  7. Zgoda na utrwalenie i  rozpowszechnienie wizerunku (UWAGA: dokument wymagany po opublikowaniu listy rankingowej, wyłącznie od uczniów, którzy zostali zrekrutowani do udziału w stażu zawodowym) 

  linki do dokumentów

   

  Pozostałe dokumenty:

  1. Karta oceny wniosku rekrutacyjnego do odbycia stażu
  1. Wzór umowy o staż  
  2. Załączniki do umowy o staż:
   1. Załącznik nr 1 – Wzór wniosku o przyznanie stypendium stażowego 
   2. Załącznik nr 2 – Wzór dziennika stażu
   3. Załącznik nr 3 – Wzór Karty czasu odbywania stażu
   4. Załącznik nr 4 – Wzór certyfikatu odbycia stażu 
   5. Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia o poniesionych kosztach dojazdu na staż 
   6. Załącznik nr 6 – Wzór oświadczenia przewoźnika o cenie biletu
   7. Załącznik nr 7 – Klauzula informacyjna dla stażysty 

  linki do dokumentów

   

  Szczegółowe zasady dotyczące rekrutacji zostały określone w dokumentach:

  1. Uchwała Nr 177/2021 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej ds. stypendium stażowego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowie oraz ustalenia regulaminu jej pracy w ramach projektu nr RPMP.10.02.01-12-0020/19 „Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie II” realizowanego przez Powiat Krakowski ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (https://bip.malopolska.pl/spkrakow,a,1943587,uchwala-nr-1772021-zarzadu-powiatu-w-krakowie-z-dnia-20-maja-2021-r-w-sprawie-powolania-komisji-styp.html);
  2. Uchwała Nr XXX/343/2021 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/241/2020 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektów realizowanych przez Powiat Krakowski ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/legalact/2021/2531/).

   

 • Harmonogram egzaminów zawodowych oraz potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

  Harmonogram egzaminów zawodowych oraz potwierdzających kwalifikacje w zawodzie
 • Rejestracja na szczepienia dla osób, które ukończyły 16. rok życia

  Rejestracja na szczepienia dla osób, które ukończyły 16. rok życia

  W poniedziałek, 17 maja br. została otwarta rejestracja na szczepienia dla osób, które ukończyły 16. rok życia. Młodzież z rocznika 2005, która 16 lat skończy w nadchodzących tygodniach, otrzyma e-skierowanie w momencie ukończenia 16. roku życia. Dla tych osób e-skierowania będą wystawiane raz w tygodniu, w poniedziałki.

  16- i 17-latkowie przed przystąpieniem do szczepienia muszą wypełnić formularz – Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19. Można zrobić to w domu. Dzięki wcześniej uzupełnionemu i podpisanemu formularzowi oraz zgodzie rodzic nie będzie musiał był obecny podczas szczepienia.

  Ważne! Kwestionariusz wypełnia zarówno osoba szczepiona, jak i rodzic lub opiekun prawny nastolatka. 

  Więcej informacji o rejestracji na szczepienia dla 16- i 17-latków można znaleźć w komunikacie na stronie MEiN https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/ruszaja-szczepienia-dla-nastolatkow--rozpoczela-sie-rejestracja-mlodziezy-w-wieku-16-i-17-lat.

 • Harmonogram powrotu uczniów do nauki stacjonarnej

  Harmonogram powrotu uczniów do nauki stacjonarnej
 • „CYBERspotkania – książka to przyszłość!”

  „CYBERspotkania – książka to przyszłość!”

  W roku 2021 obchodzimy stulecie urodzin Stanisława Lema – światowej sławy klasyka literatury science fiction (tłumaczeń dokonano na blisko 50 języków). PLAKAT

  Gminna Biblioteka Publiczna w Wielkiej Wsi od maja do grudnia br. realizuje zadanie „CYBERspotkania – książka to przyszłość!”, którego patronem jest właśnie Stanisław Lem.

  W odpowiedzi na aktualne potrzeby, wyzwania i trendy planowane wydarzenia literacko-kulturalne będą odbywały się w formule on-line na żywo.
  Patronem projektu „CYBERspotkania…” jest Stanisław Lem, którego futurystyczna twórczość doskonale wpisuje się w błyskawicznie ulegającą zmianie rzeczywistość przenoszącą się w świat wirtualny. Celem działań będzie ukazanie książki jako wciąż aktualnego źródła inspiracji, wiedzy i rozrywki.

  Dla dzieci i młodzieży szkolnej zorganizowane zostaną liczne spotkania autorskie z pisarzami, spotkanie podróżnicze, warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci z pisarzem i ilustratorem, wykład biblioterapeutyczny dla dorosłych przeprowadzony przez wykładowcę akademickiego zajmującego się biblioterapią oraz terapeutyczną funkcją książki, spotkania wykładowe dotyczące twórczości Lema i powieści z nurtu SF przygotowane dla różnych grup wiekowych odbiorców, spotkanie teoretyczno-warsztatowe o wartościowych komiksach.

  Każdy (bez względu na wiek) będzie mógł wziąć udział w galaktycznym konkursie kreatywnym!
  Szczegóły wkrótce.

  W działania włączymy szereg instytucji (w tym szkoły) z terenu gminy Wielka Wieś.

  Wśród zaproszonych gości znajdują się:

  06 maja – dr Piotr Paziński (godz.11:00)
  12 maja – Tomasz Samojlik (godz.11:00)
  21 maja – Katarzyna Ryrych (godz.11:00)
  09 czerwca – Artur Wabik (godz.11:00)
  16 czerwca – Tanya Valko (godz.18:00)
  19 lipca – Podróżovanie (godz.18:00)
  11 sierpnia – Piotr Paziński (godz.18:00)
  15 września – Piotr Paziński (godz.11:00)
  29 września – dr Wanda Matras (godz.18:00)
  06 października – Barbara Gawryluk (godz.11:00)
  13 października – Justyna Bednarek (godz.11:00)
  17 listopada – Małgorzata i Michał Kuźmińscy (godz.18:00)

   

  Linki do spotkań prowadzonych na żywo przez kanał You Tube biblioteki znajdować się będą na naszej stronie internetowej: www.gbpwielka-wies.pl

  Plakat

   

  Zapraszamy do udziału!

  Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 • Absolwenci Technikum Eksploatacji Portów i Terminali oraz Technikum Hotelarstwa otrzymali świadectwa ukończenia szkoły

  30 kwietnia to dzień w którym absolwenci Technikum Eksploatacji Portów i Terminali oraz Technikum Hotelarstwa otrzymali świadectwa ukończenia szkoły. Z ogromną radością informujemy, że nasza najlepsza absolwentka Svitlana Kryvychun otrzymała nagrodę Starosty Powiatu Krakowskiego. W imieniu Starosty nagrodę wręczyła wicedyrektor Małgorzata Kamińska.

 • Zapraszamy siatkarki i siatkarzy do klasy sportowej w Liceum w Giebułtowie

 • Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś pan Grzegorz Twardy zaprasza mieszkańców oraz absolwentów szkół podstawowych z terenu gminy do naszej szkoły.

 • Ważne telefony i linki

  Ważne telefony i linki

  Ważne telefony i linki - kliknij TU

  Nasza Szkoła ściśle współpracuje z:

  Specjalistyczną  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Powiatu Krakowskiego. ul. Fatimska 41a, 31-831 Kraków tel. 12 422 27 12. sekretariat.krakow@sppppk.pl

  Poradnia jest instytucją oświatową udzielającą specjalistycznej pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej dzieciom i młodzieży, ich rodzicom                   i opiekunom, nauczycielom i wychowawcom. Korzystanie z jej usług jest dobrowolne       i bezpłatne. Ustalanie terminów badań w Poradni odbywa się poprzez telefoniczną rejestrację. Szczegółowe informacje na temat oferty poradni, zespołu orzekającego, a także formularze niezbędne do ubiegania się o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz nauczania indywidualnego dostępne są na stronie internetowej Poradni: Strona Główna - SPECJALISTYCZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA POWIATU KRAKOWSKIEGO (sppppk.pl)

   

   

 • Zasady funkcjonowania szkół i placówek od 19 kwietnia

  Zasady funkcjonowania szkół i placówek od 19 kwietnia

  Od 19 kwietnia br. do pracy stacjonarnej wracają placówki wychowania przedszkolnego. Dodatkowo możliwe będzie prowadzenie zajęć sportowych w określonych typach szkół. Uczniowie i słuchacze, przystępujący w najbliższej sesji egzaminacyjnej do egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, będą mogli uczestniczyć stacjonarnie w zajęciach praktycznej nauki zawodu. Pozostałe obostrzenia w funkcjonowaniu szkół i placówek zostają przedłużone do 25 kwietnia.

  Zasady kształcenia praktycznego dla zdających egzaminy w kształceniu zawodowym

  Od poniedziałku, 19 kwietnia br. uczniowie i słuchacze przystępujący do egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec br., mogą realizować zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe) stacjonarnie w miejscu ich prowadzenia, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, w określonych warunkach organizacyjnych.

  Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w ramach praktycznej nauki zawodu dla tych uczniów i słuchaczy mogą być prowadzone w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 16 godzin tygodniowo. Dotyczy to szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego realizujących praktyczną naukę zawodu w ramach kształcenia zawodowego lub ustawicznego.

   

  Praktyki młodocianych pracowników z III klas branżowych szkół I stopnia

  Uczniowie III klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, będą odbywać zajęcia praktyczne u pracodawców, o ile u danego pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu.

  Pozostałe szkoły i placówki

  W pozostałych szkołach i placówkach zostały przedłużone dotychczasowe obostrzenia w funkcjonowaniu do 25 kwietnia br.

  Podstawa prawna:

  Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

   

  Departament Informacji i Promocji
  Ministerstwo Edukacji i Nauki

 • Dzień otwarty szkoły

  Dzień otwarty szkoły

  Drodzy Ósmoklasiści i Rodzice. Macie jakieś pytania związane z ofertą edukacyjną naszej szkoły? To ta informacja jest właśnie dla Was! W dniach 20 i 21 kwietnia br. w godzinach od 17 do 19 pod naszym szkolnym numerem telefonu 12 419 20 19 będzie dyżurowali nauczyciele, którzy odpowiedzą na Wasze pytania i rozwieją wątpliwości. Pytania można też kierować poprzez FB naszej szkoły.

  Dodatkowo dyżury:

  a) kierownika Szkolenia praktycznego pn-pt 8-14

  b) kierownik CKZ wt-pt 8-14

  c) Kierownik internatu pn, wt, czw, pt.w godz. 9-14

 • ZSP Giebułtów - Klasa sportowa

 • Technikum Eksploatacji Portów i Terminali

 • Zapraszamy do naszego Technikum Hotelarskiego

 • Warsztaty ODKRYJ CYBERŚWIAT

  Warsztaty ODKRYJ CYBERŚWIAT

  Uczestnicy i uczestniczki spotkania poznali język Colobot. Zajęcia to wstęp do programowania tekstowego. Uczniowie samodzielnie zaprojektowali robota, który kiedyś może uratować życie człowieka na misji w kosmosie... Poprzez angażujące zadania młodzież uwolniła swoja kreatywność i poznała siłę technologii w atrakcyjnej formie poprzez wykorzystanie mechanizmów rywalizacji i interaktywnej gry. Warsztaty zostały zorganizowane dzięki innowacyjnemu pomysłowi pani Agaty Łagody.

 • ZSP Giebułtów - LO klasa sportowa

 • ZSP Giebułtów - KKZ Kosmetologia

strona:

Kontakt

 • Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie
  Osiedle Szkolne 8
  32-085 Giebułtów
 • 12 419-20-19, 419-70-18