Nawigacja

Szkoły zaoczne i KKZ

    

PLAN ZAJĘĆ - kliknij TU

 

Informacje dla słuchaczy kursów

Słuchacze OGR.02 25.09.2021 zajęcia w Winnicy Zagrabie ul. Miodowa 4 miejscowość Rybna

 

Słuchacze kursów  FRK.04 semI i II oraz sem III i IV w piątek tj. 17.09 2021 biorą udział w Międzynarodowym Kongresie Kosmetycznym i Targach ,,Beauty LNE”

Zbiórka o godzinie 16.00 przed wejściem głównym Hali Expo

Kraków ul. Galicyjska 9

 

Harmonogram zjazdów w roku szkolnym 2021/2022

Platforma zdalnego nauczania MS Teams

Statut CKZ

 

Ogłoszenie – stypendia dla uczniów szczególnie zdolnych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowie

 

Zapraszamy uczniów/uczennice odbywających kształcenie zawodowe lub ustawiczne (z wyłączeniem uczniów liceów ogólnokształcących) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie do ubiegania się o przyznanie stypendium dla uczniów szczególnie zdolnych w ramach projektu pn. „Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie II” nr RPMP.10.02.01-12-0020/19, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT.

 

Stypendium dla uczniów szczególnie zdolnych przyznaje się na okres od 1 września 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku (10 miesięcy). Wysokość stypendium dla uczniów szczególnie zdolnych wynosi 250 zł miesięcznie brutto dla 1 ucznia, tj. 2 500 zł brutto w całym okresie przyznawania stypendium.

W trakcie otrzymywania stypendium dla uczniów szczególnie zdolnych Stypendysta podlega opiece dydaktycznej nauczyciela, pedagoga szkolnego albo doradcy zawodowego zatrudnionego w Szkole.

Obowiązkiem Stypendysty jest:

1) zawrzeć umowę dotyczącą wypłaty stypendium dla uczniów szczególnie zdolnych oraz złożyć stosowne oświadczenia i zgody dotyczące udziału w Projekcie,

2) samodzielnie uzyskać deklarację opiekuna dydaktycznego dotyczącą opieki dydaktycznej nad Stypendystą, której wzór stanowi załącznik nr 1 do Umowy i dostarczyć ją w terminie 14 dni od dnia przyznania stypendium dla uczniów szczególnie zdolnych do sekretariatu Szkoły,

3) ustalić w konsultacji z opiekunem dydaktycznym, mierzalne i możliwe do osiągnięcia w czasie otrzymywania stypendium dla uczniów szczególnie zdolnych, trzy cele edukacyjne,

4) posiadać przez cały okres otrzymywania stypendium dla uczniów szczególnie zdolnych opiekuna dydaktycznego,

5) przedłożyć do sekretariatu Szkoły, w terminie do 15 czerwca roku, w którym otrzymuje stypendium dla uczniów szczególnie zdolnych sprawozdanie z realizacji celów edukacyjnych i sposobu wydatkowania stypendium dla uczniów szczególnie zdolnych, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Umowy,

6) przeznaczenie stypendium dla uczniów szczególnie zdolnych na wydatki związane z celami edukacyjnymi Stypendysty, o których mowa w pkt 3.

 

Termin przyjmowania zgłoszeń: 13 września – 21 września 2021 r. (w godzinach pracy Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie i Starostwa Powiatowego w Krakowie).

O zachowaniu terminu decyduje data złożenia/wpływu dokumentów.

 

Miejsce składania dokumentów:

siedziba Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie – dokumenty należy składać bezpośrednio do Koordynatora szkolnego, Pani Ewy Gabryś,

lub siedziba Starostwa Powiatowego w Krakowie - Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków, Dziennik Podawczy.

 

Po wcześniejszym zgłoszeniu będzie istniała możliwość zapewnienia tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika dla uczniów i uczennic z niepełnosprawnościami chcących wziąć udział w rekrutacji.

 

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

 1. Wniosek o przyznanie stypendium dla uczniów szczególnie zdolnych ;
 2. Deklaracja - oświadczenie uczestnictwa w projekcie ;
 3. Klauzula informacyjna dla stażysty ;
 4. Oświadczenie uczestnika projektu ;
 5. Zgoda na udział w zajęciach ;
 6. Zakres danych uczestnika projektu (UWAGA: dokument wymagany po opublikowaniu listy rankingowej, wyłącznie od uczniów, którzy zostali zrekrutowani do przyznania stypendium dla uczniów szczególnie zdolnych) ;
 7. Zgoda na utrwalenie i  rozpowszechnienie wizerunku (UWAGA: dokument wymagany po opublikowaniu listy rankingowej, wyłącznie od uczniów, którzy zostali zrekrutowani do przyznania stypendium dla uczniów szczególnie zdolnych) ,
 8. Oświadczenie na potrzeby PIT (UWAGA: dokument wymagany po opublikowaniu listy rankingowej, wyłącznie od uczniów, którzy zostali zrekrutowani do przyznania stypendium dla uczniów szczególnie zdolnych) ).

PLIKI DO POBRANIA

 

Pozostałe dokumenty:

 1. Wzór umowy stypendialnej 
 2. Załączniki do umowy stypendialnej:
  1. Załącznik nr 1 – Deklaracja opiekuna dydaktycznego dotycząca opieki dydaktycznej nad Stypendystą ;
  2. Załącznik nr 2 – Wzór sprawozdania z realizacji celów edukacyjnych i sposobu wydatkowania stypendium dla uczniów szczególnie zdolnych ;
  3. Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna dla Stypendysty ;

 

Szczegółowe zasady dotyczące rekrutacji zostały określone w dokumentach:

 1. Uchwała Nr 178/2021 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej ds. stypendium dla uczniów szczególnie zdolnych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowie oraz ustalenia regulaminu jej pracy w ramach projektu nr RPMP.10.02.01-12-0020/19 „Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie II” realizowanego przez Powiat Krakowski ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z późn. zm.  (https://bip.malopolska.pl/spkrakow,a,1943596,uchwala-nr-1782021-zarzadu-powiatu-w-krakowie-z-dnia-20-maja-2021-r-w-sprawie-powolania-komisji-styp.html);   

Uchwała Nr XXX/343/2021 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/241/2020 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektów realizowanych przez Powiat Krakowski ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/legalact/2021/2531/).

 

 

 

 

Kwalifikacyjne kursy zawodowe - podania:

FRK.04. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych  
OGR.01.  Wykonywanie kompozycji florystycznych  
OGR.02.  Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych  
ROL.03.  Prowadzenie produkcji pszczelarskiej  
ROL.04.  Prowadzenie produkcji  rolniczej  
ROL.09. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej
ROL.10.  Organizacja i prowadzenie produkcji rolniczej    

Kontakt

 • Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie
  Osiedle Szkolne 8
  32-085 Giebułtów
 • 12 419-20-19, 419-70-18