Nawigacja

Projekty i granty

”Współdziałanie dla równej edukacji”

Projekt pt. ”Współdziałanie dla równej edukacji” (2021-1-PMU-4239) realizowany w ramach „Ponadnarodowej mobilności uczniów” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zakłada wyjazd 15 uczniów z technikum oraz 3 opiekunów na ośmiodniową mobilność do szkoły partnerskiej Instituto Tecnico Statale „Luigi Sturzo” do Włoch.

Mobilność ta podniesie jakość funkcjonowania naszej placówki oraz poziom jej kształcenia a  nasi uczniowie otrzymają możliwość zdobycia nowych doświadczeń i poznania kultury Włoch. Jednym z kluczowych elementów projektu jest pokazanie uczniom perspektyw jakie mają w rozwijającym się świecie poprzez wzmocnienie ich umiejętności językowych, ukazanie równego poziomu edukacji w Europie oraz wzmocnienie tożsamości europejskiej. Czytaj więcej. Regulamin,  Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej, karta zgłoszenia

 

Ogłoszenie – stypendia dla uczniów szczególnie zdolnych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowie

Zapraszamy uczniów/uczennice odbywających kształcenie zawodowe lub ustawiczne (z wyłączeniem uczniów liceów ogólnokształcących) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie do ubiegania się o przyznanie stypendium dla uczniów szczególnie zdolnych w ramach projektu pn. „Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie II” nr RPMP.10.02.01-12-0020/19, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT.  Czytaj dalej   

Wymagane dokumenty 

Pozostałe dokumenty

 

 

 

Zapraszamy uczniów/uczennice Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie do udziału w rekrutacji do staży zawodowych organizowanych w ramach projektu pn. „Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie II” nr RPMP.10.02.01-12-0020/19, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT. Staże w wymiarze 150 godzin odbywać się będą w lipcu i sierpniu 2021 roku. Uczeń po zakończeniu stażu zawodowego ma możliwość ubiegania się o stypendium stażowe w kwocie 1800,00 zł brutto oraz o zwrot kosztów dojazdów na staż zawodowy zgodnie z zapisami Umowy o staż.

 

Termin przyjmowania zgłoszeń: 10 - 17.06.2021r.

Miejsce składania dokumentów:

siedziba Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie – dokumenty należy składać bezpośrednio do Koordynatora szkolnego, Pani Ewy Gabryś,

lub siedziba Starostwa Powiatowego w Krakowie - Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków, Dziennik Podawczy.

 

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

 1. Wniosek rekrutacyjny do odbycia stażu 
 2. Deklaracja - oświadczenie uczestnictwa w projekcie 
 3. Klauzula informacyjna dla stażysty 
 4. Oświadczenie uczestnika projektu 
 5. Zgoda na udział w zajęciach 
 6. Zakres danych uczestnika projektu (UWAGA: dokument wymagany po opublikowaniu listy rankingowej, wyłącznie od uczniów, którzy zostali zrekrutowani do udziału w stażu zawodowym) –
 7. Zgoda na utrwalenie i  rozpowszechnienie wizerunku (UWAGA: dokument wymagany po opublikowaniu listy rankingowej, wyłącznie od uczniów, którzy zostali zrekrutowani do udziału w stażu zawodowym) 

linki do dokumentów

 

Pozostałe dokumenty:

 1. Karta oceny wniosku rekrutacyjnego do odbycia stażu
 1. Wzór umowy o staż  
 2. Załączniki do umowy o staż:
  1. Załącznik nr 1 – Wzór wniosku o przyznanie stypendium stażowego 
  2. Załącznik nr 2 – Wzór dziennika stażu
  3. Załącznik nr 3 – Wzór Karty czasu odbywania stażu
  4. Załącznik nr 4 – Wzór certyfikatu odbycia stażu 
  5. Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia o poniesionych kosztach dojazdu na staż 
  6. Załącznik nr 6 – Wzór oświadczenia przewoźnika o cenie biletu
  7. Załącznik nr 7 – Klauzula informacyjna dla stażysty 

linki do dokumentów

 

Szczegółowe zasady dotyczące rekrutacji zostały określone w dokumentach:

 1. Uchwała Nr 177/2021 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej ds. stypendium stażowego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowie oraz ustalenia regulaminu jej pracy w ramach projektu nr RPMP.10.02.01-12-0020/19 „Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie II” realizowanego przez Powiat Krakowski ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (https://bip.malopolska.pl/spkrakow,a,1943587,uchwala-nr-1772021-zarzadu-powiatu-w-krakowie-z-dnia-20-maja-2021-r-w-sprawie-powolania-komisji-styp.html);
 2. Uchwała Nr XXX/343/2021 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/241/2020 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektów realizowanych przez Powiat Krakowski ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/legalact/2021/2531/).

 

Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie

Celem projektu jest wzmocnienie w latach szkolnych 2017/2018, 2018/2019 oraz 2019/2020 zdolności do zatrudnienia u 191 uczniów szkół zawodowych w branży wiodącej tj. rolniczo-leśnej z ochroną środowiska w CKZ (utworzonego na bazie ZS RCKU w Czernichowie) oraz ZSP w Giebułtowie poprzez poprawę jakości procesu kształcenia w ZSRCKU i ZSP w Giebułtowie we współpracy z otoczeniem w tym z pracodawcami. W ramach projektu nastąpi podniesienie kompetencji kluczowych i zawodowych u co najmniej 132 uczniów z branży turystyczno – gastronomicznej (branża wspierająca) z wyżej wskazanych szkół zawodowych, a także u 120 uczniów ze wszystkich branż nauczanych w ZSRCKU w Czernichowie oraz ZSP w Giebułtowie (uczniowie wezmą udział zarówno w kursach jak i stażach). Ponadto projekt zakłada doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych u 33 nauczycieli zawodu.

W projekcie zaplanowano, iż 302 uczniów weźmie udział w pozaszkolnych formach kształcenia, a 215 uzyska kwalifikacje zawodowe.  Podstawowymi działaniami projektu są kursy zawodowe, płatne staże wakacyjne  oraz doradztwo zawodowe.

Realizatorem projektu jest Podkrakowskie Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli. Więcej informacji można znaleźć na stronie projektu: https://pcreidn.powiat.krakow.pl/

Projekt realizowany jest w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów - ZIT dla typu projektu A.  tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych oraz typu – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Łączna wartość projektu wynosi 1 218 250,80 zł w tym dofinansowanie 1 096 425,72 (90,00% kosztów kwalifikowanych projektu).

Kurs operatora drona

Właśnie zakończył się jeden z licznych kursów realizowanych w naszej szkole- współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Był to kurs operatora drona -  BSP - bezzałogowego statku powietrznego. Podczas kursu naszym gościem był znany vloger Kamil - In Travel. Zapraszamy do oglądnięcia materiału - może rozpoznacie okolice. Film   Galeria  

 
Płatne staże wakacyjne dla uczniów ZSP w Giebułtowie

Rozpoczyna się rekrutacja uczniów na płatne staże w firmach w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.2.1 "Kształcenie zawodowe uczniów - ZIT". Projekt  realizowany jest pod nazwą „Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie”. W projekcie mogą wziąć udział zainteresowani uczniowie wszystkich kierunków ZSP w Giebułtowie. Ilość miejsc w poszczególnych firmach jest ograniczona. O zakwalifikowaniu na staż decydować będzie kolejność zgłaszania się uczniów wraz z poprawnie wypełnionym formularzem zgłoszeniowym do uczestnictwa w projekcie. Wzór  formularza można pobrać i złożyć  w sekretariacie szkoły. Staż trwa 4 tygodnie w okresie wakacji.

 

BEZZAŁOGOWE STATKI POWIETRZNE W GIEBUŁTOWIE

W dniach 17 X do 17 XI w ZSP w Giebułtowie realizowany był grant edukacyjny pt. " Bezpieczeństwo użytkowania Bezzałogowych Statków Powietrznych oraz modeli RC w obliczu nowych przepisów", w trakcie realizacji grantu uczniowie klas o profilu Technik Eksploatacji Portów i Terminali zapoznali sie z nowymi przepisami dotyczącymi użytkowania dronów oraz modeli latających.

W pierwszej części szkolenia przeprowadzony został wykład prowadzony prze pana Pana Janusza Szczuczko instruktora UAVO i właściciela firmy RED WINGS w tej części wiadomości przekazywane przez profesjonalnego trenera dawały podstawę do zrozumienia fizycznych podstaw poruszania się statków powietrznych w przestrzeni powietrznej oraz przekazywane były informacje dotyczące materiałów używanych do budowy dronów. Szkolenie przeprowadzone przez profesjonalnego trenera UAVO oraz BVOLS przybliżyło uczestnikom grantu wiedzę na temat szkoleń w zakresie operowania bezzałogowymi statkami powietrznymi oraz stopnie licencji jakie są możliwe do zdobycia, by móc profesjonalnie i zarobkowo wykonywać loty bezzałogowymi statkami powietrznymi.

Druga część grantu prowadzona przez Bartosza Grelę nauczyciela przedmiotów zawodowych związanych z eksploatacja maszyn i pojazdów w ZSP Giebułtów. W części drugiej głównym tematem było prawo i zmiany w ustawie PRAWO LOTNICZE dotyczące bezzałogowych statków powietrznych i operatorów tych statków.  Zapisy ustawy, która była prezentowana dotyczyły rodzajów dronów dostępnych na rynku i ich przeznaczenia, szeroko omówiona została przestrzeń powietrzna i jej składowe, w których są ograniczenia dla bezzałogowych statków powietrznych. Podczas szkolenia zaprezentowane zostały funkcje urzędów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej, prezentacja obejmowała kampanie społeczną prowadzoną przez Urząd Lotnictwa Cywilnego  pod tytułem LATAJ Z GŁOWĄ. Uczestnicy grantu poznali kierunki działania ULC oraz Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej PAŻP, w strukturach której działa FIS Służba Informacji Powietrznej.

Ostatnim elementem realizowanego grantu było wykonywanie lotów dronem przy zachowaniu wszystkich warunków bezpieczeństwa oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,  w trakcie zajęć praktycznych została omówiona oraz wykorzystana aplikacja DRONE RADAR

 
Podobieństwa i różnice na podstawie kultur, języków i potraw

W ramach grantu „Podobieństwa i różnice na podstawie kultur, języków i potraw”, realizowanego przez mgr Agnieszkę Kopijkę i mgr Dorotę Kolembę, uczniowie Technikum Hotelarskiego odwiedzili greko-katolicką cerkiew. Dzięki życzliwości proboszcza cerkwi  uczniowie mieli szansę poznać bogatą, ale i burzliwą historię parafii greko-katolickiej. Ogromne wrażenie na nas wywarł zaprojektowany przez Tadeusza Stryjeńskiego ikonostas. Ikony do ikonostasu namalował Jan Matejko. Warto wiedzieć, że do świątyni prowadzą dwa wejścia: przez kamienny portal od strony Plant (ulicy Karola Olszewskiego) oraz od ulicy Wiślnej. Obecnie używane jest to drugie. W pomieszczeniu obok kruchty można zobaczyć ikonostas wykonany w latach 60-tych XX w. przez Jerzego Nowosielskiego.

 
Polskie Miody

Zachęcamy do odwiedzenia bloga tworzonego przez słuchacza kursu R.04 - Jakuba Czerwińskiego

www.polskiemiody.blogspot.com

W ZSP w Giebułtowie została założona pasieka. Uczniowie grantu powiatowego skupieni w kole pszczelarskim oraz uczniowie z klasy Technikum Architektury Krajobrazu i Technikum Agrobiznesu mający jako przedmiot specjalizacyjny "Pszczelarstwo", od podstaw założyli pasiekę szkolną.   Prezentacja z realizacji projektu

 
Nasza szkoła w projekcie DreamSpark Premium

ZSP im. W. Witosa w Giebułtowie przystąpił w 2016 roku do programu DreamSpark Premium w ramach którego zapewnia uczniom (również szkół zaocznych) i nauczycielom bezpłatny dostęp do najnowszego oprogramowania firmy Microsoft m. in. systemów operacyjnych Windows 7 oraz 10 w wersjach Professional. (licencja nie obejmuje pakietów Office)

DreamSpark Premium - to licencyjny program Microsoft dla szkół i uczelni prowadzących zajęcia z informatyki. Licencja DreamSpark Premium daje możliwość instalowania i używania dostarczonego oprogramowania na nieokreślonej liczbie komputerów. Dodatkowo, uczniowie oraz nauczyciele mają możliwość bezpłatnego instalowania oprogramowania na swoich komputerach osobistych. Jednakże  wspomniane oprogramowanie może być wykorzystywane  tylko w celach niekomercyjnych, to znaczy w celach edukacyjnych, badań naukowych i projektów realizowanych w ramach konkretnych przedmiotów.

Każdy uczeń uczestniczący w projekcie DreamSpark Premium zobowiązany jest do przestrzegania zasad umowy AGREEMENT - MICROSOFT DREAMSPARK PREMIUM

Osoby, które zamierzają zainstalować wspomniane oprogramowanie otrzymają kody aktywacyjne. Kody dostarczane uczniom oraz nauczycielom jednoznacznie identyfikują oprogramowanie. Zabrania się udostępniania kodów aktywacyjnych osobom trzecim! 

Zainteresowane osoby proszone są o wypełnienie wniosku oraz odesłanie go na adres: 

Kody licencyjne oraz opis postępowania zostanie odesłany poprzez system edziennika LIBRUS na konto każdego ucznia (dla uczniów zaocznych odpowiedź zostanie odesłana na email) po weryfikacji danych. Rozpatrywane będą jedynie wnioski przysłane drogą elektroniczną.

 

„Podobieństwa i różnice na przykładzie kultur, języków i potraw”

Od października br. realizowany jest w naszej szkole grant „Podobieństwa i różnice na przykładzie kultur, języków i potraw”. Uczestnikami projektu są wybrani uczniowie klas I TH, III TH oraz IV TH. 27.10.2015 uczniowie pod opieką mgr D Kolemby oraz mgr A. Kopijki odwiedzili krakowską restaurację „Smak Ukraiński”, która mieści się na ul. Grodzkiej 21. Wystrój  restauracji, tradycyjny ubiór kelnerów oraz ukraińska muzyka przybliżyły nam atmosferę panującą w ukraińskich domach.

Celem wizyty było poznanie tradycyjnych ukraińskich potraw. Degustacji towarzyszyło spotkanie z panią manager restauracji, która przybliżyła uczniom historię powstania restauracji, oraz związanej z nią fundacji Św. Włodzimierza. Dowiedzieliśmy się, że twórcą fundacji jest profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego -Włodzimierz Mokry. Celem Fundacji jest rozwój i popularyzowanie nauki oraz kultury ukraińskiej w Polsce. GALERIA

 
III Edycja programu „Rozwiń skrzydła przedsiębiorczości”

Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w kolejnej edycji projektu edukacyjnego „Rozwiń skrzydła przedsiębiorczości”. Program ten odpowiada na potrzebę rozwijania edukacji ekonomicznej, a także kształtowania postaw przedsiębiorczych w dynamicznym obecnie rynku pracy w Polsce. Program realizowany jest jako wsparcie przedmiotu podstawy przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych. Idea programu wpisuje się w popularny współcześnie model szkoły otwartej, łączący edukację z życiem i ma na celu wykorzystanie w sposób praktyczny treści nauczania przedmiotu przedsiębiorczość w zakresie kształtowania u uczniów postawy przedsiębiorczej. III edycja konkursu składa się z dwóch etapów. W I etapie konkursu uczestnicy przygotowują w trzyosobowych zespołach blog tematyczny dotyczący zagadnienia p.t. Jak zmieniała/rozwijała się polska przedsiębiorczość przez 25 lat transformacji gospodarczych, politycznych i społecznych. Natomiast w II etapie uczniowie tworzą projekt ekonomicznej gry planszowej, który umieszczają na stworzonym przez siebie blogu.

Zespoły reprezentujące ZSP w Giebułtowie:

I zespół – Siwek Dariusz, Katarzyńska Klaudia, Sroka Dominika.

http://rppdrive.manifo.com/

II zespół – Bogucki Tomasz, Biesiada Mariusz, Ziętara Jakub.

http://pracakonkursowapolskiedrogi.blogspot.com/

III zespół – Jarosz Arkadiusz, Namysłowski Tomasz, Mistak Dawid.

https://gieldapapierow.wordpress.com/

 

Platforma Edukacyjna Programu:     

http://rozwinskrzydlaprzedsiebiorczosci.blogspot.com/

Koordynator szkolny projektu: mgr Robert Grajny

 
Projekt edukacyjny – Młodzi głosują

Uczniowie naszej szkoły po raz kolejny uczestniczą w projekcie edukacyjnym organizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. W ramach akcji Młodzi głosują uczniowie przygotowują i przeprowadzają w swoich szkołach, w okresie poprzedzającym wybory, działania edukacyjne na temat zasad i znaczenia udziału obywateli w wyborach demokratycznych. Celem akcji Młodzi głosują jest zwiększenie uczestnictwa młodych ludzi w życiu publicznym, w tym zachęcenie ich do świadomego udziału w wyborach.  Dostarczenie młodym ludziom informacji na temat procedur demokratycznych oraz zaangażowanie w działania na rzecz wysokiej frekwencji wyborczej i udział w wyborach młodzieżowych.

Czas trwania projektu: 2.03.2015 – 30.04.2015 r.

Zespół ZSP w Giebułtowie: Anita Całka, Justyna Dyduch, Karolina Kałat, Agnieszka Matejko, Paulina Witek.

Koordynator projektu: nauczyciel wiedzy o społeczeństwie mgr Robert Grajny.

 

SZLAKIEM KAPLICZEK PRZYDROŻNYCH W GMINIE WIELKA WIEŚ

 „Szlakiem kapliczek przydrożnych w gminie Wielka Wieś” to projekt mający na celu zainteresowanie młodych ludzi ich małą ojczyzną. Jego ideą jest poszukiwanie w gminie Wielka Wieś obiektów małej architektury sakralnej, w szczególności przydrożnych kapliczek, które są śladem przeszłości, dziedzictwem kulturowym i miejscem pamięci historycznej.

Te niezwykłe, tajemnicze budowle odgrywają szczególną rolę w życiu mieszkańców. Stanowią bowiem znak ich religijności i wierności tradycji, ale są również łącznikiem między przeszłością a teraźniejszością. Tworzą charakterystyczny element polskiego krajobrazu, skrywający niejednokrotnie tajemnice ludzi i wydarzeń. Od pokoleń są miejscem spotkań mieszkańców, cichymi świadkami uroczystości religijnych i patriotycznych.

W ramach tego projektu, pragniemy te niezwykłe budowle - często zapomniane i zaniedbane – uchronić przed zapomnieniem. Odkrywajmy wspólnie tajemnice kapliczek w gminie Wielka Wieś!

Dokładne informacje o grancie

Koordynator projektu: Robert Grajny

 

Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce

Projekt realizowany jest w latach 2011 - 2015

Jeżeli jesteś uczniem naszej szkoły - wszystkie kursy, zajęcia i szkolenia masz za darmo !!!
 

Darmowe kursy :

- na prawo jazdy kat. B                   

- operatorów wózków widłowych

- kelnerski                

- florystyczny

- barmański  

- spawacza
 

Darmowe zajęcia z:

- informatyki

- matematyki

- języka angielskiego zawodowego

- możliwość skorzystania z pomocy doradcy edukacyjno-zawodowego

 

- Formularz zgłoszeniowy należy pobrać z sekretariatu szkoły

- Wypełnić (uczeń wypełnia tylko część A  formularza)

- Wypełniony formularz złożyć w sekretariacie szkoły

Zgłoszenia na kursy prosze składać tylko w czasie trwania rekrutacji

Kontakt

 • Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie
  Osiedle Szkolne 8
  32-085 Giebułtów
 • 12 419-20-19, 419-70-18