Nawigacja

Informacja o zasadach wydawania dyplomów potwierdzajacych kwalifikacje zawodowe

Zasady wydawania dyplomów potwierdzajacych kwalifikacje zawodowe, uzyskiwanych w wyniku "nowych" egzaminów zawodowych, określa § 10b rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28.05.2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2010 r., Nr 97, poz. 624 ze zmianami).

Zgodnie z treścią ww. przepisu:

1. Osoba, która posiada:
1) świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie, zgodnie z klasyfikacją zawodów
    szkolnictwa zawodowego, oraz
2) świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej lub zaświadczenie
    o zdaniu egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego
    dla zasadniczej szkoły zawodowej,
może otrzymać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

2. Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, w którym wyodrębniono, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, co najmniej jedną kwalifikację wspólną z zawodem nauczanym na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, może otrzymać również:
1) osoba, która posiada:
    a) dyplom potwierdzajacy kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej,
        wydany po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe ("stary" egzamin zawodowy), którego zakres
        odpowiada kwalifikacji lub kwalifikacjom wyodrębnionym w zawodzie nauczanym na poziomie technika, wspólnym
        z zawodem nauczanym na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, oraz
    b) świadectwo lub świadectwa potwierdzające kwalifikacje wyodrębnione wyłacznie w zawodzie nauczanym
        na poziomie technika, oraz
    c) świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, dających
        wykształcenie średnie;
2) osoba, która:
    a) ukończyła dokształcanie teoretyczne młodocianych w zasadniczej szkole zawodowej oraz posiada świadectwo czeladnicze
        w zawodzie nauczanym na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, wydane po zdaniu egzaminu czeladniczego, którego
        zakres odpowiada kwalifikacji lub kwalifikacjom wyodrębnionym w zawodzie nauczanym na poziomie technika, wspólnym
        z zawodem nauczanym na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, przeprowadzonego zgodnie z rozporządzeniem
        Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14.09.2012 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz
        egzaminu sprawdzajacego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz.U. poz. 1117), oraz
    b) spełnia warunki, o których mowa w pkt 1) lit. b i c.

Uwaga: dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika może uzyskać osoba,
              która posiada wykształcenie minimum średnie.

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wydaje się na wniosek osoby spełniającej wyżej opisane warunki złożony do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, który wydał świadectwo potwierdzające ostatnią kwalifikację wyodrębnioną w danym zawodzie. Do wniosku należy dołączyć dokumenty wymienione odpowiednio w pkt 1 lub 2.

Pobierz druk wniosku

UWAGA.

1. Powyższy wniosek składają w OKE wyłącznie absolwenci szkół, absolwenci kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz eksterniści, którzy deklarację przystąpienia/wniosek o dopuszczenie do egzaminu składali w OKE oraz spełniają opisane wyżej kryteria. Osobom tym DYPLOM WYDAJE OKE.

2. Absolwentom szkół, którzy deklaracje przystąpienia do ostatniego egzaminu składali w szkole macierzystej (jako ich uczniowie) i spełniają opisane wyżej kryteria DYPLOM WYDAJE MACIERZYSTA SZKOŁA.

Kontakt

  • Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie
    Osiedle Szkolne 8
    32-085 Giebułtów
  • 12 419-20-19, 419-70-18